דרישות כלליות מעסקים

2.2 דלק לסוגיו 

תחנת דלק ותדלוק
ההקמה תהיה בכפוף לתכנית המתאר הארצית – תמ"א 18
בהתייחס לסוג התחנה.

4.2  בית אוכל

בית אוכל מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט  4.6 -ייצור מזון.
בית קפה מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.

איכות סביבה 
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שמן,בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"א 2011-אלא אם קיבל פטור מהקמה, מהמחלקה לאיכות הסביבה. 

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. בעל העסק ישלח למחלקה לאיכות הסביבה אחת לשלושה חודשים, או בתדירות אחרת שתקבע על ידי הרשות, אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את המפריד לאתר מורשה כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק.
בעל העסק ישמור קבלות ואישורים אלו למשך שנתיים  בעסקו ויציגם למחלקה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו למחלקה לאיכות הסביבה על פי דרישה.

בעל עסק חדש וקיים, יבצעו את כל האמור במסמך "בתי אוכל ומסעדות - דרישות למניעת זיהום ורעש"

מדיניות המועצה
רק בשטחי מסחר באזורי תעשיה ושימוש חורג ביישובים

וטרינר 
במידה ומוגש מזון מן החי נדרש אישור וטרינר.


5.1  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים

קבוצה 5 - מים ופסולת
5.1ב אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים ,איסופה הובלתה.
בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין ועל ידי הרשות . 

בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול מחזור או מיון. אלא רק באתר מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות.
בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות.

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.


6.9 רוכלות

 1. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי הן באזורי התעשייה והן במושבים לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.
 2. רישיון עסק לרוכלות יינתן אך ורק לגבי מיקום ספציפי ולא לכלל שטח המועצה.
 3. הרשות לא תאשר רישיון עסק לרוכלות, בשטח נחלה חקלאית או מגרש שייעודו מגורים.
 4. רישיון עסק בתוך שטח הקו הכחול של הישוב, יינתן אך ורק לאחר קבלת אישור הישוב בכתב, הן לסוג העסק והן למיקומו המדויק (בצירוף תרשים המגרש).רישיון עסק מחוץ לקו הכחול של הישוב יינתן עפ"י שיקול דעת הרשות.
 5. רשות הרישוי, עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 , תהיה רשאית לאשר רישיונות רוכלות תוך שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
  1. על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת.
  2. מבקש הרישיון הינו תושב המועצה.
  3. לא יינתן רישיון עסק לרוכלות במרכזי הישובים או בסמוך לעסקים קיימים.
  4. הרישיון יינתן לתקופה של עד שנה אחת עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1969 , ואינו ניתן להעברה לאחר או ליורשיו של בעל הרישיון.


7.7-  עינוג ציבורי- אירוח לינה,מים ונופש ירידים פאבים

7.7ו  דיסקוטקפאב

איכות הסביבה
המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.

בעל העסק יגיש למחלקה לאיכות הסביבה, חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועות, שמערכת ההגברה הקולית של העסק, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, ומעטפת מבנה עסק עומדים בדרישות תקנות למניעת מפגעים(רעש בלתי סביר) התש"ן- 1990 . 

חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקומו של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה. המחלקה לאיכות הסביבה רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחתת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי חוות הדעת.
 
מדיניות המועצה
רק בשטחי מסחר ושימוש חורג בישובים.


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!