מלגות הצטיינות לתלמידים בערבה התיכונה

טופס בקשת מלגה לתלמידים מצטיינים

טופס בקשת מלגה  למוסיקאים מצטיינים

שימו לב: בקשות מלגה עד 20.9.2018 


מתנ"ס ערבה מעודד תלמידים מצטיינים להתפתח ולצמוח בתחום הצטיינותם. לשם כך מעניק המתנ"ס מידי שנה מלגות בתחומים של השכלה, מוסיקה, מחול, ספורט ואומנות.

מלגת הצטיינות לתלמידים בערבה התיכונה

א. מטרת המלגות

לאפשר לילדים ובני נוער מצטיינים תושבי הערבה התיכונה להתפתח באופן מקצועי בתחום הצטיינותם.

ב. תנאי סף לקבלת מלגה

 1. המועמד בגיל 10 עד 18 בעת הגשת הבקשה למלגה
 2. משפחתו של המועמד מתגוררת באחד מיישובי הערבה התיכונה באופן קבוע
 3. המועמד רשום ומשתתף בפועל באופן קבוע בפעילות המתקיימת באחד ממוסדות החינוך בערבה התיכונה
 4. המועמד רשום ומשתתף בפעילות משלימה, המהווה הרחבה או העמקה של הפעילות בערבה, ומחייבת נסיעה מחוץ לגבולות הערבה לשם התפתחות מקצועית בתחום ההצטיינות
 5. הפעילות המשלימה מתקיימת במסגרת מאורגנת ומוכרת והמועמד משתתף בפעילות זו במשך 12 חודשים לפני הגשת הבקשה, למעט מקרים מיוחדים של סדנה חד פעמית

ג. התחומים בהם תינתן מלגה  

 1. הישגיים לימודיים ורכישת השכלה -
  1.  עידוד תלמידים לרכישת השכלה גבוהה במוסד מוכר להשכלה גבוהה במהלך לימודיהם בביה"ס התיכון
  2. עידוד תלמידים המאובחנים כמחוננים וכמצטיינים להשתתפות בתכניות לימודים ייחודיות המיועדות להם
 2. הישגים בספורט – מועמדים מצטיינים בענפי ספורט קבוצתיים ואישיים, בעלי הישגים מוכחים ברמה הארצית
 3. הישגים בתחום המחול – מועמדים המשתתפים בפעילות האולפן למחול בערבה
 4. הישגים בתחום המוסיקה - מועמדים  המשתתפים בפעילות האולפן למוסיקה
 5. הישגים בתחום האומנויות – מועמדים המשתתפים בפעילויות אומנות במתנ"ס

ד. בקשה לקבלת מלגה

 1. בקשה לקבלת מלגה תוגש לועדת המלגות האזורית עד יום 20.9.2018, עבור שנת הפעילות הבאה
 2. הועדה תהא רשאית לבקש אינפורמציה נוספת ומסמכים ככל שתמצא לנכון להשלמת הבקשה
 3. הועדה תודיע לכל פונה בדבר החלטתה עד יום 30.10.2018

ה. ועדת המלגות האזורית

 1. הרכב ועדת המלגות האזורית יהיה כדלקמן : מנהלת מחלקת החינוך (יו"ר), גזברית/מזכירת המועצה, נציגי ציבור מקרב חברי הנהלת המתנ"ס
 2. הועדה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ובו יצוינו ההחלטות ביחס לבקשות שיוגשו

ו. הקריטריונים להחלטה על המלגה

 1. אפשרויות ההתפתחות המקצועית בתחום באזור, והנחיצות להשתתף בפעילות מחוץ לאזור
 2. קבלה לתכנית עבור תלמידים מצטיינים בתחום ההצטיינות, שאינה פתוחה לקהל הרחב
 3. מידת ההשקעה של המועמד בתחום, ומשך התקופה בה הוא משתתף בפעילות המשלימה מחוץ לאזור
 4. מעורבות ותרומה לקהילה מצד המועמד בהתאם לתחום המלגה
 5. צפי להמשך מגורי התלמיד ומשפחתו בערבה
 6. חוות דעתם של ראש התחום בו מבוקשת המלגה ומנהל/ת בית הספר

ז. היקף המלגות

 1. היקף המלגות ייקבע בהתאם לסעיף המיועד לכך בתקציב המתנ"ס לאותה שנה
 2. היקף מלגה בודד למועמד לא יעלה על 4,000 ₪ לשנה

קרן עזריאלי - מלגות למוסיקאים מצטיינים לתלמידים בערבה התיכונה

מרכז המוסיקה במתנ"ס ערבה שמח להזמין תלמידים מצטיינים במוסיקה להגיש בקשה למלגת לימודים. המלגות נתרמו על ידי קרן עזריאלי. מדובר בתרומה נדיבה ביותר למשך 10 שנים, אשר תאפשר ל 6-8 תלמידים מידי שנה ללמוד מוסיקה ללא תשלום, במטרה לקדם את יכולותיהם המוסיקליות.

להלן קול קורא להגשת מועמדות למלגה.

א. מטרת המלגה

לאפשר לילדים ובני נוער מצטיינים תושבי הערבה התיכונה להתפתח באופן מקצועי, ולממש את יכולותיהם בתחום המוסיקה.

ב. תנאי סף לקבלת המלגה

 1. המועמד בגיל 8 (כיתה ג)  עד  18 (כיתה יב), בעת הגשת הבקשה למלגה.
 2. משפחתו של המועמד מתגוררת באחד מיישובי הערבה התיכונה באופן קבוע.
 3. המועמד רשום ומשתתף בפועל באופן קבוע בפעילות המוסיקה במתנ"ס ערבה.

ג. היקף המלגה  

 1. המלגה תינתן מידי שנה ל 6-8 מוסיקאים בערבה.
 2. המלגה תכסה את עלות הפעילות המפורטת להלן:
  1. שיעור שבועי פרטני במרכז המוסיקה
  2. שיעור שבועי קבוצתי בהרכב מוסיקלי במרכז המוסיקה
  3. עלות ההוראה במחנה מוסיקה אחת לשנה, שיתקיים בערבה

ד. הבקשה לקבלת מלגה

 1. בקשה לקבלת מלגה תוגש לועדת מלגות המוסיקה עד יום 20/9/2018 , עבור שנת הפעילות הבאה
 2. הועדה תהא רשאית לבקש אינפורמציה נוספת, חוות דעת ומסמכים ככל שתמצא לנכון להשלמת הבקשה.
 3. הועדה תודיע לכל פונה בדבר החלטתה עד יום 30/10/2018

ה. ועדת מלגות המוסיקה

 1. הרכב ועדת המלגות האזורית יהיה כדלקמן : ראש המועצה (יו"ר), מנהלת מחלקת החינוך, גזברית/מזכירת המועצה, רכז המוסיקה במתנ"ס, נציגי ציבור מקרב חברי הנהלת המתנ"ס.
 2. הועדה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ובו יצוינו ההחלטות ביחס לבקשות שיוגשו.

ו. הקריטריונים להחלטה על המלגה

 1. הצטיינות מוכחת בתחום מוסיקה של המועמד, או פוטנציאל להצטיינות עתידית בתחום המוסיקה של המועמד
 2. מעמד סוציואקונומי נמוך
 3. מעורבות ותרומה לקהילה מצד המועמד
 4. מנהיגות, אחריות ומשמעת עצמית של המועמד
 5. צפי להתמדת המועמד בלימודים בתחום המוסיקה
 6. צפי להמשך מגורי התלמיד ומשפחתו בערבה
 7. חוות דעתם של רכז המוסיקה ומנהל/ת בית הספר

ז. משך המלגה

 1. המלגה תינתן לשנה קלנדרית אחת.
 2. המועמד רשאי להגיש את מועמדותו בכל שנה מחדש, גם אם קיבל כבר מלגה.

 


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 12/09/2018

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!